Na Pàipearan Naidheachd

Chithear liosta fada gu h-ìosal air an duilleag seo de sgeulachdan o phaipearan naidheachd a bhuineas de sgeulachd na Gaidheil is na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu eadar 1834 agus 1969.  Is ann bhon Ghlasgow Herald a tha iad air fad. Chaidh na ìomhaighean a tha ceangailt ris an seo an glacadh o Google Newspapers. Thathar fada an comain an buidheann Herald & Times, a cheadaich dhuinn na dealbhan a chleachdadh bhon Ghlasgow Herald. www.heraldscotland.com

Is ann bhon Chaledonian Mercury (1834 & 1835) a tha a’ chiad dà sgeulachd a-mhàin agus a h-uile gin eile o Herald Ghlaschu.

————————————————————————————————————————————

1834, Lùnastal, 18mh. Marcas Dùghlais air aontachadh a bhith na cheann-suidhe Urramach air a’ Chomunn Oiseanach. Airson tàr-sgrìobhainn fhaicinn (o’n Chaledonian Mercury) briogaibh an seo: 1834_08_18_Marq Douglas (in Caledonian Mercury)

————————————————————————————————————————————

1835, Faoilleach, 31mh. (t.d. 3). Cunntas mu chuirm bhliadhnail a’ Chomunn Oiseanaich an Taigh-òsta Earraghaidheal. Airson tàr-sgrìobhainn fhaicinn (o’n Chaledonian Mercury) briogaibh an seo: 1835_01_31 (pg 3) Ossianic Soc dinner (Caledonian Mercury)

————————————————————————————————————————————

1847, Samhain, 5mh. (t.d. 1). Prionnsabal MacFarlàin & a’ Bhìoball Gàidhlig  1847_11_05 pg 1_MacFarlan & Gaelic Bible
1849, Màrt, 26mh (t.d.4) Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach. An Urr. Tormod Macleoid sa chathair.  1849_03_26 pg 4 Ossianic annual
1852, Màrt, 29mh (t.d. 6). Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach 1852_03_29_(p 6) Comann Oiseanach
1856, Giblein, 14mh (t.d. 10).  Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach  1856_04_14 pg 10  Ossianic Annual
1857, Giblein, 01d (t.d. 5)  Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach 1857_04_01 pg 5 Ossianic annual
1861, Giblein, 01d (t.d. 10),  Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach 1861_04_01_pg 10 Ossianic Club dinner
1865, Màrt, 25mh (t.d. 5).   Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach  1865_03_25 pg 5 Ossianic annual
1867, Samhain, 05mh (t.d. 2).   Prionnsabal Barclay & duaisean Gàidhlig

1867_11_05 pg 2 Principal Barclay and Highland students (composite)

1870, Màrt, 26mh (t.d. 6). Dinneir Bhliadhnail a’ Chomuinn Oiseanach  1870_03_26 pg 6 Ossianic dinner (Herald)
1886, Màrt, 29mh (t.d. 5).   Dinneir Bhliadhnail a’Chomuinn Oiseanach 1886_03_29 (pg 5) Ossianic dinner (herald)
1894, an t-Ogmhios, 19mh  (t.d. 7).  Dìleab MhicChaluim & Cùirt an Oilthighe 1894_06_19 (p. 7) MacCallum Bequest (GU Court)
1895, Faoilleach, 15mh (t.d. 7).  Leabharlann MhicChaluim & Cùirt an Oilthighe 1895_01_15 (pg 7) MacCallum Library.pdf
1899, Dùbhlachd, 18mh (t.d. 6).   Athchuinge nan oileanaich chun Oilthigh – mu Ghàidhlig 1899_12_18 page 6 Univ Court petition anent Celtic (Herald)
1901, Faoilleach, 25mh (t.d. 4).   Aithisg air a’ chiad òraid (oifigeil) Cheiltis a-riamh air Oilthigh Ghlaschu ! Diardaoin 24mh dhan Fhaoilleach 1901 leis an t-Oll. Mànus MacGhill’Eain (dà dhealbh). 1901_01_25 (pg 4) Mag_Mclean_lecture_Ciad Oraid Cheiltis ( 1 a 2)1901_01_25 (pg 4) Mag_Mclean_lecture_Ciad Oraid Cheiltis ( 2 a 2)
1901, Gearran, 08mh (t.d.13).   Chaidh an t-Oll. Mànus MacGhill’Eain fhastadh gus sia òraidean sa bhliadhna a libhrigeadh mu chùisean Cheilteach aig an Oilthigh rè trì bliadhna. B’e dìleab an t-Urr. Gilleasbuig K. MacCaluim a phàigh airson seo. Seo aithisg air aon de na h-òraidean eile le MacGhill’Eain bho Herald Ghlaschu.  1901_02_08 (pg 13) Mag_Mclean_lecture_Sc Gael MSS (composite)
1904, Gearran, 23mh (t.d. 10).   Lean an t-Oll. Kuno Meyer mar òraidiche MhicChaluim eadar 1903-06. Lean e air ag obair aig Oilthigh Liverpool ach bha e a’ tadhail air Glaschu gus sia òraidean a libhrigeadh gach bliadhna, rè trì bliadhna. Seo mar a chaidh aonan de nan òraidean aige aithris anns a’ phàipeir (2 x dealbhan)  1904_02_23 pg 10_Kuno Meyer Irish Missionaries & Celtic Studies
1904, Mart, 12a (t.d. 12). An t-Oll. Kuno Meyer: aithris air an òraid mu dheireadh aige ann an Glaschu, mu bhàrdachd Oisein mhic Fhinn. Airson liosta de dh’ òraidean eile Kuno Meyer ann an Glaschu, briogaibh air a’ cheangal seo: Meyer – lectures in Glasgow 1906_03_12_pg 12 K Meyer on Ossian
1906, Giblein, 13mh (t.d. 9).  An t-Oll. Deòrsa Henderson – ciad òraidiche ga fhastadh làn ùine ann an Roinn ùr na Ceiltis – ciad chothrom do dh’ oileanaich air cùrsaichean-ceum Ceiltis a ghabhail.  1906_04_13 pg 9 Appoinment of Henderson
1908, Faoilleach, 25mh (t.d. 8).  Comunn Gàidhlig Ghlaschu – Dinneir Bhliadhnail & Dòmhnall MacAlasdair, Prionnsabail an Oilthighe, le chuid bheachdan mu Ghàidhlig (2 x dealbhan).  1908_01_25 (p 8) CGG & Principal D MacAlister (composite 1)1908_01_25 (p 8) CGG & Principal D MacAlister (composite 2)
1908, Iuchar, 06mh (t.d. 11).   Prionnsabail an Oilthighe, Dòmhnall MacAlasdair agus a chuid beachdan air fòghlam na Gàidhlig.  1908_07_06_pg_11 MacAlister & Gael (composite image)
1909, Faoilleach, 15mh (t.d. 10).  Leabharlann an t-Oll. Alasdair MhicBheathain & Roinn na Ceiltis. 1909_01_15_pg_10 Celtic library McAlister & McBain
1910, Faoilleach, 14mh (t.d. 9).  Làmh sgrìobhainnean MhicLagain gam buileachadh air Oilthigh Ghlaschu (3x dealbhan) 1910_01_14_pg_9 MacLagan MSS donation (composite)
1910, An t-Ogmhios, 08mh (t.d. 10).  Làmh-sgrìobhainnean Ghàidhlig an t.-Urr. Iain MacUalraig gam buileachadh air Oilthigh Ghlaschu.  1910_06_08_pg_10 Rev J Kennedy's Gaelic MSS
1912, An t-Ogmhios, 29mh (t.d. 4).  Cuimhneachan air an t-Oll. Urr. Deòrsa MacEanruig, nach maireann, ciad òraidiche làn ùine na Ceiltis aig Oilthigh Ghlaschu le ‘K.M.’ (Kenneth Macleod?).  1912_06_29_pg 4 (composite) George Henderson Obit
1912, Dàmhair, 04mh (t,d, 8).  An Oll. Urr. Deòrsa Calder ga fhastadh mar òraidiche Cheiltis Fleming-MacCaluim. 1912_10_04_pg 8 Rev G Calder appointment
1926, Gearran, 01d (t.d. 7). Seirbhis Gàidhlig ann an Talla Bhute. 1926_02_01 pg 7_Seirbhis Gaidhlig an Talla Bute
1929, Sultain, 16mh (t.d. 25).  An Celtic Congress tighinn a Ghlaschu (x 2 dealbhan).  1929_09_16_pg_25 Celtic Congress 100 delegates
1929, Sultain, 27mh (t.d. 9).   An Celtic Congress ann an Glaschu – aithisg air a’ Cho-labhairt (x 4 dealbhan).  1929_09_27_pg_9 Celtic Congress (composite)
1930, Faoilleach, 25mh (t.d. 7). An Comunn Oiseanach – Cuirm bhliadhnail.  1930_01_25 pg 7  Ossianic Club
1930, Gearran, 17mh (t.d. 13).  Seirbhis Gàidhlig ann an Talla Bhute.  1930_02_17 pg 13 Seirbhis Gaidhlig Bute Hall
1930, Dàmhair, 03-08mh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connspaid mun òraidiche Cheilteach aig Glaschu. Trì earrannan.1. Aithisg (3/10/1930, dg 6) air òraid a rinn Iain MacCormaig far an do rinn e gearain air cor na Gàidhlig agus nach robh cuid a’ dèanamh gu leòr gus piseach a thoirt air cùisean is e a’ toirt slaic air an ‘despised lectureship’ aig Oilthigh Ghlaschu.

2. Freagart, litir (7/10/1930, dg 9) bhon Oll. Urr. Deòrsa Calder ag radha gur e amaideas a bh’ aig MacCormaig agus nach robh Oilthigh no Roinn sam bith a’ dèanamh barrachd na bha esan as leth na Gàidhlig.

3. Litir bho Iain MacCormaig (8/10/1930, dg 9) is e a’ toirt slaic eile air Calder, is e a’ gearain nach robh gu leòr ga dhèanamh as leth na Gàidhlig agus airson a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh.

 

 

 

 1930_10_03 pg 6_McCormick & despised lectureship1930_10_07_pg 7 Calder's response to MacCormick1930_10_08_pg_9 Despised lectureship 

 

 

1931, Dùbhlachd, 14mh (t.d. 10). Cuirm mar chomharra air ceud bliadhna de Chomunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu.  1931_12_14_pg_10 Ossianic centenary ho-ro-gheallaidh
1935, Dàmhair, 02mh (t.d. 15).  J. Carmichael Watson air fhastadh mar òraidiche ann an litreachas na Ceiltis aig Oilthigh Ghlaschu  1935_10_02_pg_15 JC Watson appointd
1937, Gearran, 20mh (t.d. 9). Airgead ga chruinneachadh leis a’ Chomunn Oiseanach gus Cathair Cheiltis a chuir air stèidh aig Oilthigh Ghlaschu.  1937_02_20_pg_9 Appeal for chair
1937, Sultain, 03mh (t.d. 13).  Cuimhneachan air an t-Oll. Mànus MacGhill’Eain, nach maireann (x3 dealbhan).  1937_09_03 pg 13 Obit Magnus Maclean (composite)
1938, Gearran, 12mh (t.d. 13).  Iomairt a’ Chomuinn Oiseanach: a’ chiad £900 aca air thogail airson Cathair na Ceiltis aig Oilthigh Ghlaschu.  1938_02_12_pg_13 First 900 for chair
1938, Gearran, 18mh (t.d. 12).  Cuirm Bhliadhnail a’ Chomuinn is iomairt na Cathrach.  1937_02_20_pg_9 Appeal for chair
1938, Sultain, 02a (t.d. 13).  Fo-sgrìobhaicheann do dh’iomairt a’ Chomuinn Oiseanaich gus Cathair na Ceiltis a stèidheachadh aig Oilthigh Ghlaschu.  1938_09_02_pg_13 Subs list for chair
1938, Sultain, 26mh (t.d. 9).  Litir, mu SGTS agus cathair Cheiltis do dh’ Oilthigh Ghlaschu bho Edward McCurdy (x2).  1938_09_026_pg_9 appeal SGTS & chair (composite)
1938, Dùbhlachd, 09mh (t.d. 7).  Dà òraidiche a-nis ann an Roinn na Ceiltis: an Oll. Aonghas MacMhathainn agus Kenneth Jackson (x4 dealbhan).  1938_12_09 (pg 7) Two lecturers now in Celtic (composite)
1941, Giblein, 02a (t.d. 9).  Cuimhneachan air an t-Oll. Urr. Deòrsa Calder, nach maireann.  1941_04_02 pg 9_Obit George Calder
1946, Dàmhair, 14mh (t.d. 4).  Iomairt a’ Chomuinn Oiseanach airson Cathair Cheiltis @O Gh.  1946_10_14 (pg 4) Ossianic appeal for chair
1947, Dùbhlachd, 6mh (t.d. 6).  Sgiathanaich Ghlaschu & duais Mhànais Mhic’Ill’Eain.  1947_12_06 (page 6) Magnus Maclean Memorial fund
1953, Lùnastal, 12mh (t.d. 3).   Naidheachd. Celtic Congress tighinn gu Oilthigh Ghlaschu 1953_08_12 (page 3) Celtic Congress plans
1953, Lùnastal, 13mh (t.d. 4).  Aithris air na bha a’ dol aig Còmhdhail na Ceiltis (Celtic Congress).  1953_08_13_pg_4 Celtic Congress Gl'w
1955, Dàmhair 11mh (t.d. 3).   Cùirt Oilthigh Ghlaschu a’ dol a chuir Cathair Cheiltis air stèidh. 1955_11_05_pg 6 Glasgow Chair
1955, Samhain, 05mh (t.d. 6).   Mu dheireadh thall! Cathair Cheiltis air tighinn gu OGh. 1955_10_11_pg_3 Chair of Celtic at last
1956, Samhain, 29 (t.d. 6).   An Oll. Aonghas MacMhathain air fhastadh an Cathair ùr na Ceiltis. Glasg Herald 29_11_1956_pg 6 Matheson
1963, Ceitean 09mh (t.d. 10)  Aithisg air dràma nan oileanach & buill a’ Chomuinn Oiseanach. 1963_05_09_pg_10 Drama nan oileanach
1963, Lùnastal, 05mh (t.d. 6).  An Oll. Ruairidh MacThòmais air fhastadh an Cathair na Ceiltis. Glasg Herald 5_08_1963_pg 6 Thomson
1966, Sultain, 29mh (t.d. 8).  Beachd a’ Herald air Faclair eachdraidheil na Gàidhlig. 1966_09_29_pg 8 op ed Dictionary
1966, Sultain, 29mh (t.d. 15).  Naidheachd – faclair eachdraidheil na Gàidhlig a’ tighinn. 1966_09_29_pg 15 New Gaelic Dictionary Proj
1969, Màrt 20mh (t.d. 30).  Pròiseact ùr gus stuthan-ionnsachaidh a chuir air bhog – ‘Sàth’. 1969_03_20 pg 30 teach yourself Gaelic
1974, Dùbhlachd 3mh, (t.d. 7). Oileanaich on Chomunn Oiseanach a’ togail fianais an aghaidh an seirbheis truagh a bha a’ Ghaidhealtachd a’ faighinn on a’ BhBC. 1974_12_03_dg 5_Iomairt aig a' BhBC

———————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————-

Is ann le cead Buidheann an Herald & an Times a chaidh a h-uile dealbh air an duilleag seo a chleachdadh (ach an dà phìos aig a’ mhullach a-mhàin). / (c) All the items on this page (save the two transcripts at the top) reproduced by kind permission of the Herald & Times Group.  www.heraldscotland.com

———————————————————————————————————————————-

Comments are closed.